Fakultet za poslovne studije Požarevac

Štampa

Naziv predmeta: MATEMATIKA

Godina studija: prva
Semestar: prvi
Fond časova:  60 predavanja i 60 vežbi
Status predmeta: obavezni
Uslovljenost: nema uslovljenosti
Broj ESPB:  10
Nastavnik: dr Vojislav Andrić, docent

Cilj predmeta:

Izučavanje nastavnog predmeta Matematika treba  da u sklopu osnovnog jednosemestralnog akademskog programa osposobi studente za razumevanje i primenu matematike u ekonomiji i omogući praćenje svih ekonomskih predmeta u kojima se koristi matematička aparatura, kao i da omogući uključivanje studenata u radni proces u segmentima u kojima se koriste matematičke metode

Ishod predmeta:

Po savladavanju nastavnog programa Matematike studenti će biti osposobljeni da koriste matematičke metode u ekonomiji i rešavaju probleme modeliranja i ekstremnih vrednosti ekonomskih funkcija, probleme procentnog, prostog i složenog kamatnog računa. Osim toga ovaj program će omogućiti studentima da steknu odgovarajuća predznanja neophodna za razumevanje ekonomskih procesa i teorijskih sadržaja većine ekonomskih nauka u kojima se koriste matematičke metode.

Struktura i sadržaj predmeta
Nastavni predmet Matematika obuhvata tri važne celine: Osnove diferencijalnog i integralnog računa, Uvod u linearnu algebra i Ekonomsku matematiku.
U okviru Osnova diferencijanog i integralnog računa studenti se upoznaju sa sledećim matematičkim sadržajima: Pojam i osobine realnih funkcija jedne promenljive . Nizovi - pojam i granična vrednost niza. Granična vrednost funkcije. Asimptote funkcije Pojam izvoda. Primena izvoda - monotonost funkcije, ekstremene vrednosti, konveksnost, prevojne tačke. Ispitivanje toka funkcije. Funkcija dve promenljive. Parcijalni izvod i totalni diferencijal. Ekstremne vrednosti funkcije dve promenljive. Uslovni ekstremumi. Neodređeni i određeni integral. Metode integracije.
U sklopu teme Uvod u linearnu algebra izučavaju se: Matrice i operacije sa matricama. Determinante. Inverzna matrica. Sistemi linearnih algebarskih jednačina
Ekonomska matematika podrazumeva Funkcije u ekonomiji, Elastičnost funkcija, Procentni račun. Prost kamatni račun i primene. Složen kamatni račun i primene.

Plan rada:
I nedelja: Uvodno predavanje i obnavljanje sadržaja srednjoškolske matematike
II nedelja: Inicijalno testiranje studenata. Pojam i osobine funkcija jedne promenljive
III nedelja: Nizovi - pojam  granične vrednosti niza
IV nedelja: Granična vrednost funkcije. Asimptote funkcije
V nedelja: Pojam izvoda. Primena izvoda - monotonost funkcije, ekstremene vrednosti, konveksnost, prevojne tačke  
VI nedelja: Ispitivanje toka funkcija. I Kolokvijum
VII nedelja: Funkcija dve promenljive. Parcijalni izvod i totalni diferencijal. Ekstremne vrednosti funkcije dve promenljive
VIII nedelja: Uslovni ekstremumi. Neodređeni integral i Metode integracije
IXnedelja: Određeni integral. Metode integracije
X nedelja: Matrice i operacije sa matricama. Determinante. Inverzna matrica.
XI nedelja: Sistemi linearnih algebarskih jednačina. II Kolokvijum
XII nedelja: Funkcije u ekonomiji i primene
XIII nedelja: Elastičnost funkcija. Procentni račun
XIV nedelja: Prost kamatni račun i primene
XV nedelja: Složen kamatni račun i primene (24.-25.12.2009.). III Kolokvijum

Metode izvođenja nastave

Eks katedra predavanja (korišćenjem PP prezentacija) uz analizu studija slučajeva; posta-vljanje problemskih zadataka koje će studenti rešavati samostalno ili uz pomoć nastavnika; interaktivni rad u formi razmene ideja; rekapitulacija i analiza pojedinih partija sa predavanja; rešavanje ispitnih zadataka sa kolokvijuma i pismenih ispita; samoproveravanje učenika kroz
Izradu domaćih zadataka

Način ocenjivanja:
Rad studenata ocenjuje se tokom celokupnog procesa nastave i na završnom ispitu. Od ukupnog broja poena (100), student tokom izvođenja nastave može da ostvari do 70 poena i na završnom ispitu do 30 poena.
U procesu nastave, posebno se vrednuju aktivno učešće studenata i dobro urađeni kolokvijumi. Završni ispit sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog dela ispita. Najveći broj poena koje student može da ostvari tokom izvođenja nastave i na završnom ispitu je sledeći:

1. Redovno posećivanje nastave: do 10 poena
2. Uredna izrada domaćih zadatak: do 10 poena
3. Seminarski rad: do 10 poena
4a. Tri kolokvijuma: do 40 poena
4b. Pismeni ispit (koji je ekvivalent za tri kolokvijuma): do 40 poena
5. Usmeni ispit: do 30 poena

Napomena:
1. Student je položio kolokvijum, ako na njemu osvoji 50% ili više poena
2. Student koji položi sva tri kolokvijuma oslobađa se polaganja pismenog ispita
3. Studentu koji položi neki od kolokvijuma, taj kolokvijum se priznaje na pismenom ispitu

Konačna ocena izvodi se na osnovu ukupno ostvarenih poena prema sledećoj skali:
55 - 64 poena – ocena (6)
65 - 74 poena – ocena (7)
75 - 84 poena – ocena (8)
85 - 94 poena – ocena (9)
95 – 100 poena – ocena (10)

Literatura:
1 Joksimović, D., 2004, Poslovna matematika, Megatrend univerzitet, Beograd
2 Joksimović, D., 2003, Zbirka zadataka iz Poslovne matematike, Megatrend univerzitet Beograd

Nastavnik:
dr Vojislav Andrić, docent
Prijem studenata ››
e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Branimir Savić, saradnik u nastavi
Prijem studenata ››
e-mail:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

 
Navigacija: Home Studije Osnovne studije Matematika